People
Zhou Jie

Assistant professor

Yau Mathematical Science Center, Tsinghua University

Office: Jin Chun Yuan West Bldg. 245

Email: jzhou2018@tsinghua.edu.cn

Publications

https://arxiv.org/a/zhou_j_3.html